Projektiranje

Nakon analize projektnog zadatka, pristupamo izradi svih vrsta (faza) projektne dokumentacije: idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt.

Vrsta projekta koju je potrebno napraviti za ishođenje dozvola i gradnju, ovisi o veličini i namjeni građevine.

 

Idejni projekt

Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja građevine (idejno-tehničko rješenje) te smještaj građevine na građevnoj čestici, na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi.

Na temelju idejnog projekta izdaje se Rješenje o uvjetima građenja (za građevine ispod 400 m2 bruto povrđine) ili Lokacijska dozvola (za građevine iznad 400 m2 bruto površine).

U skladu sa Zakonom prikazuje se u 1 : 200 mjerilu.

Idejni projekt sadrži sve potrebne nacrte prema zakonima strukama: arhitektonski, konstruktivni, instalaterski, elektroprojekt, fiziku zgrade, prema potrebi projekt zaštite na radu, projekt protupožarne zaštite, projekte prisupa na prometnicu, kao i tehnološke projekte.

 

Glavni projekt

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu. Glavni projekt mora biti izrađen u skladu s idejnim projektom.

Za građevine ispod 400 m2, glavni projekt je obavezna izvedbena dokumentacija, koju je potrebno imati na gradilištu, dok se za građevine iznad 400 m2 u skladu s glavnim projektom izdaje Potvrda glavnog projekta ili građevinska dozvola.

U skladu sa Zakonom prikazuje se u 1 : 100 mjerilu.

Glavni projekt sadrži sve potrebne nacrte prema zakonima strukama: arhitektonski, konstruktivni, instalaterski, elektroprojekt, fiziku zgrade, prema potrebi projekt zaštite na radu, projekt protupožarne zaštite, projekte prisupa na prometnicu, kao i tehnološke projekte. Uz ove projekte svaki dio sadrži i troškovnike potrebnih radova.

 

Izvedbeni projekt

Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom. Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom. Za građevine iznad 400 m2, izvedbeni projekt je obavezna izvedbena dokumentacija, koju je potrebno imati na gradilištu.

U skladu sa Zakonom prikazuje se u 1 : 50 / 1 : 20 / 1 : 10 mjerilima, ili u mjerilu 1 : 5 u prikazima detalja.

Projekt izvedenog stanja je izvedbeni projekt građevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima. Investitor, odnosno njegov pravni sljednik dužan ga je čuvati za sve vrijeme dok građevina postoji.

Snimak postojećeg stanja je evidentiranje zatečenog stanja građevine s arhitektonsko- građevinskog, konstrukterskog i instalaterskog aspekta.